Финансовое и страховое правоСортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)


Банківські правочини
105грн.
На складе: нет
Код товара: 26862
Автор: Безклубий І.
Год: 2007
Издательство: Вид. Дім "Ін Юре"
Кол-во страниц: 456
ISBN: 978-966-313-353-9

Банки та банківська діяльність. Збірник офіційних текстів законів. Станом на 10.01.13р.
127грн.
На складе: нет
Код товара: 35156
Год: 2013
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 498
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-041-5

Екологічні та природоресурсні податки та збори. Науково практичний коментар.
180грн.
На складе: нет
Код товара: 34024
Автор: Малишева Н.Р.
Год: 2011
Издательство: Алерта
Кол-во страниц: 358
Обложка: Твердая
ISBN: 978-617-566-100-0

НПК Податкового кодексу України. В 2-х томах. - Колектив авторів
900грн.
На складе: нет
Код товара: 32219
Автор: Колектив авторів
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ(Професіонал ВД)
Кол-во страниц: 1900
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-370-151-6

У підготовленому авторським колективом виданні подано постатейний нормативно- правовий аналіз положень розділів Податкового кодексу України, прийнятого 2 грудня 2010 року (із подальшими змінами). У коментарі широко використані дані Положень (стандартів) бухгалтерського обліку податкових операцій, відомчі нормативно-правові акти Державної податкової служби, Державної митної служби, Міністерства фінансів України та інших контролюючих органів, що деталізують окремі положення коментованого Кодексу, широко застосовано методику системного аналізу окремих норм Кодексу для з’ясування їх структурно-змістового взаємозв’язку та наведено форми податкових декларацій, повідомлень, розрахунків, листів і таблиць, покликаних допомогти підприємцю і бухгалтеру при здійсненні ними податкового (бухгалтерського) обліку. Видання розраховано на керівників і бухгалтерів підприємств, установ та організацій всіх форм власності, працівників податкових, митних та інших контролюючих органів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями і проблемами оподаткування в Україні.


Облік і звітність в оподаткуванні. Навчальний поcібник
194грн.
На складе: нет
Код товара: 36147
Автор: Шара Євгенія
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 496
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-087-3

написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні", затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог Податкового кодексу України, а також інших нормативних документів. У посібнику в розрізі тем висвітлено: облік та порядок складання звітності по податку на прибуток, ПДВ, акцизному податку, податку на доходи фізичних осіб, місцевих податках і зборах, майнових та ресурсних плаежах, а також порядок обліку та складання звітності при спеціальних режимах оподаткування. Видання містить практичні завдання, тестовий контроль, тематику рефератів, питання для самоконтролю знань глосарій та додатки, які включають форми податкової звітності. Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю "Облік і аудит", а саме для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" денної та заочної форм навчання.


Податки у термінах і визначеннях: короткий словник-довідник початківця -
68грн.
На складе: нет
Код товара: 27798
Год: 2008
Издательство: Івц Дпа Україна
Кол-во страниц: 736
ISBN: 978-966-1609-02-9


Податкове право України. Кредитно-модульний курс.Начальний посібник - Воронова Л.К
176грн.
На складе: нет
Код товара: 28087
Автор: Воронова Л.К
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 482
ISBN: 978-966-364-812-5
У виданні на підставі системного аналізу розкритий зміст основних понять та категорій, які застосовуються при регулюванні оподаткування. На підставі чинного законодавства висвітлені найактуальніші питання діяльності держави та органів місцевого самоврядування в галузі правового регулювання системи оподаткування України. Окрему увагу приділено кожному з інститутів Загальної та Особливої частини податкового права. Матеріал підручника викладений відповідно до вимог ECTS

Податкове право. Навчальний посібник рекомендовано - Бандурка О.М., Тищенко М.
123грн.
На складе: нет
Код товара: 33240
Автор: Бандурка О.М., Тищенко М.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 312
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0282-7

Розглядаються сутність податкового права та основні принципи побудови податкової системи України, питання адміністрування податків та механізм справляння основних видів податків і зборів. Особлива увага приділяється організації податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства.

Призначений для студентів та курсантів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, може бути корисним для фахівців податкових служб.


Податкове право. Підручник. - Кучерявенко
152грн.
На складе: нет
Код товара: 26324
Автор: Кучерявенко
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 701
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-703-6

Видання "Податкове право. Підручник." - Кучерявенко присвячено характеристиці податкового права як фінансово-правового інституту. Воно системно викладає загальні методологічні підходи до характеристики основних понять, які формують систему податкового регулювання, предметно та чітко виокремлює всі складові податкового права. Матеріал базується на чинному податковому законодавстві України, окремі положення розглядаються в порівняльному плані з іншими національними законодавствами. При цьому детально розглядаються як базові інститути Загальної частини, так і Особливої частини податкового права. Видання розраховано на викладачів та студентів юридичних та економічних вузів та факультетів, робітників фінансових органів та установ, осіб, які цікавляться проблемами оподаткування.


Податкове право: Навч. посіб. - Греца Я.В., Ярема В.І.
152грн.
На складе: нет
Код товара: 36417
Автор: Греца Я.В., Ярема В.І.
Год: 2012
Издательство: Знання
Кол-во страниц: 384
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-346-727-6

У навчальному посібнику "Податкове право: Навч. посіб" - Греца Я.В., Ярема В.І. розкривається правовий інститут податкового права на основі теоретико-правових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених та аналізу чинного податкового законодавства України. У загальній частині визначено основні поняття, принципи та методи по­даткового права, його систему та джерела. Розкрито механізм здійснення фінансового контролю за сплатою податків, а також поняття та види відповідальності за порушення податкового законодавства. Особлива частина присвячена системному аналізу податків та зборів, що сплачуються в Україні.

Автори Греца Я.В., Ярема В.І. наголошують на основних проблемних питаннях правового регулювання сплати податків в Україні, наведені пропозиції для вдосконалення податкового законодавства України з використанням передового світового досвіду регулювання податкових правовідносин.

Розрахований на викладачів та студентів юридичних вишів, практикуючих юристів, працівників органів податкової служби та платників податків.


Податковий облік та звітність: Підручник
304грн.
На складе: нет
Код товара: 36387
Автор: Іванов Ю.Б., Карпова В.В.
Год: 2011
Издательство: Знання
Кол-во страниц: 710
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-346-481-7

У підручнику "Податковий облік та звітність: Підручник" - Іванов Ю.Б., Карпова В.В. розглядаються еоретичні та методичні основи організації, практичні особливості ведення податкового обліку на підприємстві за основними податками і зборами, спільні сторони та суперечності між бухгалтерським і податковим обліком. Значна увага приділяється правилам ведення первинних документів та податкових регістрів, висвітленню загальних вимог, яких необхідно дотримуватися при складанні податкової звітності.

Для студентів, які навчаються за напрямом "Фінанси та кредит". Книга Іванова Ю.Б., Карпова В.В. буде корисною також аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, слухачам закладів післядипломної освіти, фахівцям-практикам, працівникам податкових установ, аудиторам, податковим консультантам.


Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку. Навчальний посібник - Гіжевський В.К.,Буханевич
54грн.
На складе: нет
Код товара: 32231
Автор: Гіжевський В.К.,Буханевич
Год: 2010
Издательство: Атика
Кол-во страниц: 196
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-326-344-1

Правовое регулирование биржевого срочного рынка. Монография
209грн.
На складе: нет
Код товара: 72947e
Автор: Куракин Р.
Год: 2010
Издательство: Волтерс Клувер
Кол-во страниц: 208
Обложка: Мягкая
Книга представляет собой правовое исследование биржевого срочного рынка как экономического явления. Рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования биржевого срочного рынка, решение которых имеет большое значение в свете современного состояния рыночной экономики.

Регулювання сфери фiнансових послуг у правi ЄС та перспектива адаптацiї законодавства України - Шевчук С.
111грн.
На складе: нет
Код товара: 10319
Автор: Шевчук С.
Год: 2002
Издательство: Консум
Кол-во страниц: 912
Обложка: Твердая

Секьюритизация и право
510грн.
На складе: нет
Код товара: 65145e
Год: 2008
Издательство: Волтерс Клувер
Кол-во страниц: 600
Книга подготовлена известными западными юристами и экономистами-практиками, которые освещают все наиболее важные инновации последнего времени в сфере секьюритизации, включая синтетическую секьюритизацию (секьюритизацию деривативов), секьюритизацию нетрадиционных классов активов, а также описание новых типов структур, используемых для секьюритизации традиционных классов активов. Особое внимание уделяется методическим и правовым аспектам сделок, вопросам их учета и регулирования со стороны надзорных органов.

Теория налогообложения. Продвинутый курс - Майбуров И.А., Соколовска
573грн.
На складе: нет
Код товара: 33420
Автор: Майбуров И.А., Соколовска
Год: 2011
Издательство: Юнити
Кол-во страниц: 591
Обложка: Твердая
ISBN: 978-5-238-02084-6

"Теория налогообложения. Продвинутый курс" - Майбуров И.А., Соколовская М.Настоящий учебник призван сформировать облик и содержательную часть новой магистерской дисциплины. Рассмотрены теоретические воззрения на природу и экономическую сущность налогов, признаки и классификации налогов. Проанализированы функции и принципы налогообложения, теоретические характеристики и элементы налоговой системы, теоретические основы оптимального налогообложения доходов, капитала и товаров. Раскрыты проблемы качественного анализа налоговой нагрузки, направлений переложений различных групп налогов и факторов уклонения от налогов. Анализируются причины распространения, сущность, формы и методы расчета налогов на доходы физических лиц и прибыль юридических лиц, НДС, акцизов, таможенных пошлин, платежей за использование природных ресурсов и экологических налогов, а также имущественного налогообложения и специальных налоговых режимов. Для магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей вузов, а также специалистов в сфере налогов и налогооблажения.


Фінансове право України. Навчальний посібник - Воронова Л.К.
120грн.
На складе: нет
Код товара: 27645
Автор: Воронова Л.К.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 396
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-792-0
Розкрито зміст основних фінансово-правових понять і категорій. Відповідно до чинного законодавства висвітлено найактуальніші питання правового регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, зокрема, бюджетного і податкового права, державного страхування, грошового обігу, банківської та валютної діяльності, ціноутворення. Матеріал навчального посібника викладено відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи

Фінансове право України. Навчальний посібник.
101грн.
На складе: нет
Код товара: 28672
Автор: Костенко Ю.О
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 240
ISBN: 978-966-364-907-8
У навчальному посібнику згідно з чинним законодівством на підставі системного аналізу стисло і доступно викладений основний зміст фінансово-правових інститутів. Окремо виділені методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів, до кожної з тем курсу запропоновані відповідні практичні та тестові завдання. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти.

Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)